Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Jelen szabályzat rögzíti az R.A Trade Kft. (székhely:  2040-Budaörs, Törökbálinti utca 23., cégjegyzékszám: 13-09-090209, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság, adószám: 10330896-2-13) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen szabályzat célja, hogy az R.A Trade kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Cégnév: R.A. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 2040-Budaörs, Törökbálinti utca 23.

Cégjegyzékszám: 13-09-090209
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság
Adószám: 10330896-2-13
Adatvédelmi azonosító: [folyamatban] 

fax:  +36 23 502 801
telefon: +36 23 502 800
e-mail cím: info@klubmedia.hu

Az R.A Trade Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi cxii. törvény (a továbbiakban: infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi cviii. törvény alapján kerül sor.

A felhasználó személyes adatainak kezeléséhez a regisztrációval adja meg hozzájárulását. vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges.

Az R.A Trade Kft. az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint hírlevél küldése érdekében használja fel. 

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni:
-     név (vezeték- és keresztnév)
-     e-mail cím
-     születési dátum
-     neme
-     szállítási és számlázási cím
-     telefonszám

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:
-     keresztnév (vagy más megszólítás)
-     e-mail cím

Az R.A Trade kft. a www.klubmedia.hu honlapon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a „hírlevél feliratkozás” menüponton belül.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hírlevelet az R.A Trade Kft. csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. felhasználó bármikor törölheti magát a hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül, hogy regisztrációja törlésre kerülne. ezt megteheti az R.A Trade Kft. részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „leiratkozás” linkre történő kattintással.  

Felelősség:


A felhasználó köteles a regisztrálásnál a valós adatait, elérhetőségeit megadni. az R.A Trade Kft. az adatok tartalmát nem ellenőrzi, annak helyes és megfelelő feltünteséért kizárólag az azt megadó személy felel. 

A felhasználó a www.klubmedia.hu honlap  használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és R.A Trade kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Amennyiben akár bejelentés, akár más úton az R.A Trade Kft. tudomást szerez arról, hogy a felhasználó adatai nem valósak, az R.A Trade Kft. jogosult felhasználó hozzáférését ideiglenesen vagy véglegesen korlátozni vagy megszüntetni. az R.A Trade Kft. a korlátozásból vagy megszüntetésből eredő károkért nem felel.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok


A felhasználó személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. a felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az info@klubmedia.hu e-mail címen illetve a regisztrációt a felhasználó bármikor saját maga törölheti, a személyes menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva. az R.A Trade Kft. azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére a számviteli törvényben meghatározottak szerint köteles.

A webáruház használata során az önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az R.A Trade Kft. bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. ez alól kivételt képeznek azok az esetek, melyek nélkül a rendelés teljesítése lehetetlen, vagy az a webáruház üzemeltetése miatt szükséges. 

Az R.A Trade Kft. a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából adatfeldolgozót vehet  igénybe, aki az R.A Trade Kft-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. jelen esetben ezen adatfeldolgozók az alábbiak: emudata kft. (szerver, tárhely), payu hungary kft., valamint a dpd hungária kft. futárszolgálat. az R.A Trade Kft. az adatfeldolgozók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokról tájékoztatást kizárólag a hatályos magyar jogszabályok alapján feljogosított szervek, vagy személyek, kifejezetten erre irányuló megkeresésük alapján kaphatnak, illetőleg a felhasználó hozzájárulásával.

A megrendelt adatokról számla készül, melynek rögzítése és tárolása a hatályos számviteli törvényben előírt módon és ideig tárolásra kerül.

A webáruház felhasználása során egyéb technikai információk kerülnek rögzítésre (ip cím, látogatás időtartama, a meglátogatott oldal url-je stb.), amelyek személyes azonosításra nem használhatók. ezen adatok kezelésének célja a weboldal hatékonyabb működése, és az esetleges hibák kiküszöblése.

A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is cookie-k formájában, melyek a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. ezen cookie-k kizárólag a vásárlás idején működnek, majd ezután automatikusan törlődnek. ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az R.A Trade Kft. honlapja hatékonyabban és biztonságosabban működjön.

Adatok módosítása, kezelése

A felhasználó adatainak módosítását, törlését bármikor írásban az info@klubmedia.hu e-mail címre való küldéssel kérheti.
A felhasználó személyes adatait a weboldalra történt bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni a "saját adatok" menüpont alatt.

Személyes adatainak kezeléséről felhasználók az R.A Trade Kft. től bármikor írásban, elektronikus vagy postai úton tájékoztatást kérhetnek, továbbá - a regisztráció során megadott e-mail címével - bármikor módosíthatja azokat az ászf-ben meghatározott módon. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az R.A Trade Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mailcíméről küldik.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. amennyiben az R.A Trade Kft. a kérelemnek megfelelően törli az adatokat, azok nem lesznek újra helyreállíthatók. a törlés nem vonatkozik a hatályos magyar jogszabályok alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az R.A Trade Kft. a jogszabályban meghatározott időtartamig megőrzi.

A felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. az R.A Trade Kft. zárolja a személyes adatot, ha felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené felhasználó jogos érdekeit. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Ha az R.A Trade Kft. a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a felhasználót erről az eseményről indokolással ellátva a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül értesíti.


Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:

Az R.A Trade Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. az adatkezelési szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. a szolgáltatás további igénybevételével felhasználó a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszi.

Jogorvoslat

Felhasználó a személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az infotv., valamint az 1959. évi iv. törvény (polgári törvénykönyv) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóságnál (1024 budapest, szilágyi erzsébet fasor 22/c., ugyfélszolgálat@naih.hu, www.naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet. 

Fentieken túl bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az R.A Trade Kft. munkatársai is az info@klubmedia.hu e-mail címen.